Manuk Manukyan (1927-2010). The Life and Activity

Authors

  • Liliya Minasyan Komitas State Conservatory of Yerevan
  • MARIANNA ALBERT TIGRANYAN Komitas State Conservatory of Yerevan, Institute of Arts of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

Keywords:

Manuk Manukyan, Bucharest, Romanian-Armenian Colony, Vazgen I Catholicos, Artashes Tiratsyan, Georges Shinka, George Enescu

Abstract

The present article is dedicated to M. Manukyan, a musicologist, folklorist, folklore collector, well known pedagogue, candidate of arts, whose activity has remained out of the attention of musicologists. Wanting to fill that gap, we started this study about famous musician's life and activity. It should be noted with regret that M. Manukyan's personal archive has not been preserved, which created a certain obstacle. Fortunately, we were able to contact the musicologist's relatives, friends, colleagues, who provided us with the information we needed. During his long and fruitful activity M. Manukyan also touched upon a number of issues of Armenian national music. With special devotion M. Manukyan studied the Armenian musical ashugh music, dedicating monographs on that topic more than 30 scientific articles. M. Manukyan worked at the Institute of Arts of NAS RA, in the Yerevan Komitas State Conservatory and Kh. Abovyan Pedagogical Institute. He was engaged in folklore collecting, organizing scientific expeditions in Soviet Armenia and in different regions of Soviet Union where lived many Armenians, and recorded a total of about 2000 Armenian peasant, sacral and ashugh songs.

Author Biographies

Liliya Minasyan, Komitas State Conservatory of Yerevan

Musicologist, second-year student at the Yerevan State Conservatory after Komitas.

MARIANNA ALBERT TIGRANYAN, Komitas State Conservatory of Yerevan, Institute of Arts of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

In 1995 Marianna Tigranyan graduated from the Department of Musicology at Yerevan Kom/'tas State Conservatory, with a research paper on "The Chanting Fragments from the Daredevils of Sassoun Epic” (scientific supervisor, prof. A. Pahievanyan). In 2005 she completed postgraduate studies at YSC on Armenian Traditional Wedding Ceremony Music (2005). She has been working at the Music editorial office of the "Goios Armenii” newspaper, and at Voice Music School N 17 (1986); at the Department of Music Theory at the R. Meiikyan Music College (1990), at the Department of Musicology at Yerevan Kom/'tas State Conservatory, and at the National Radio (1994-1995). M. Tigranyan has been teaching music theory at the Armavir State Art School (in 1995-2005, in 1996-2005 as the Head of the Department). In 1997-1998 she was the Head of the Department of Music Theory at Yeghvard Music School. Since 2004 she is working at the Department of Folklore Studies at the Yerevan State Conservatory. Since 2010 she is a Research Fellow at the Institute of Arts of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia; since 2017, a Senior Research Fellow (2017). She completed Ph.D. thesis on "Armenian Traditional Wedding Songs of Praise within the Context of the Ancient Ceremony” (scientific supervisor prof. A. Pakhievanyan). M. Tigranyan repeatedly spoke at various interuniversity and international scientific conferences (Paris, Moscow, St. Petersburg). She is the author of more than thirty research articles. On the invitation of the Department of Ancient Russian Chants, she has been lecturing on Armenian folk music at the Rimsky-Korsakov State Conservatory in Saint Petersburg. M. Tigranyan was repeatedly granted awards and letters of appreciation for her organizational and creative activities for schoolchildren and students.

References

Հայկական երաժշտական հանրագիտարան, /Խմբ.՝ Հ. Այվազյան, Եր., ՀՀ ԳԱԱ, 2019 թ., - 711 էջ

Հայ մոնոդիկ երաժշտության մատենագիտություն (1794-1990 թթ.), /կազմ.՝ Մ. Բրուտյան, Հ. Էլոյան, Եր., 1991 թ., - 330 էջ

Շագոյան Գ. Կ., Ռումինիայի օրը ԵՊԿ-ում //Երաժշտական Հայաստան, Եր., 2004, N 2 (13), - 52 էջ

Մանուկյան Մ. Թ., Ջորջե Էնեսկու (1881-1955 թթ.). Ռումինիայի օրը ԵՊԿ-ում, //Երաժշտական Հայաստան, Ե., 2004, N 2 (13), - 52 էջ

Arakelian Hakop, In memoriam Manuc Manuchian //Ararat, Periodical al Uniunii Armenilor din Romania, 29 December, 2010

Մանուկյան Մ. Թ., Սայաթ-Նովայի մեղեդիները, //Սովետական Հայաստան, N 9, Եր., 1955 թ.

Մանուկյան Մ. Թ., Գուսան Շերամ. Առանձնատիպ, //Տեղեկագիր (Հասարակական գիտությունների), ՀՍՍՀ ԳԱ, N 8, Եր., 1962 թ.

Մանուկյան Մ. Թ., Շահեն (Սարգսյան Շահեն), գուսան, ՀՍՀ, հ. 8, ՀՍՍՀ ԳԱ, Եր., 1982 թ., - 719 էջ

Մանուկյան Մ. Թ., Աշուղ Շիրինի երգերի մեղեդիները, //Պատմա-բանասիրական հանդես /ՀՍՍՀ ԳԱ, N 3, Եր., 1976 թ., - 280 էջ

Մանուկյան Մ. Թ., Հավասի-100. Մշտահունչ քնար, //Երաժշտական Հայաստան, Եր., 1998 թ., N 1 (1), - 42 էջ

Մանուկյան Մ. Թ., Աշոտ աշուղ (Աշոտ Դադալյան), ՀՍՀ, հ. 1., ՀՍՍՀ ԳԱ, Եր., 1974 թ., - 720 էջ

Մանուկյան Մ. Թ., Սահակյան Ա. Շ., Մահուբի Գևորգ (Մանուկյան Գևորգ) աշուղ, ՀՍՀ, հ. 7., ՀՍՍՀ ԳԱ, Եր., 1981 թ., -720 է

Манукян М.Т., Гусаны Армении, М.: Советский композитор, 1977, 78 с.

Ջիվանի. Երգեր /Առաջաբանը՝ Ա. Վ. Սահակյան, երաժշտ. մասը՝ Մ. Թ. Մանուկյան (20 նոտային հավելված), Եր., Սովետական գրող, 1988 թ.

Մանուկյան Մ. Թ., Ջիվանի. Ձայնագրյալ երգարան, Եր., 1998 թ., - 188 էջ

Մանուկյան Մ. Թ., Ժողովրդական ավետիսներ, Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածին, 1995 թ., - 127 էջ

Մանուկյան Մ. Թ., Մարտունու շրջանի ժողովրդական եր-գեր (1974-1977 թթ. Գիտարշավի նյութերից), Եր., ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, 1997 թ., - 192 էջ

Մանուկյան Մ. Թ., Անտոն Մայիլյան. Կյանքն ու գործունեությունը, /խմբ.՝ Մ. Մուրադյան, Եր., Հայաստան, 1965 թ., - 83 էջ

Մանուկյան Մ. Թ., Սիմոն Հովհաննիսյան, Եր., Նաիրի, 2000 թ., -100 էջ

Manoukyan Manouk, Music of Armenia (Section 4) //The Garland Encyclopedia of World Music. The Middle East, Volume 6, Editors: Virginia Danielson, Scott Marcus, Dwight Reynolds, New-York, “Routledge” company, 2002, P. 721-740

Նեվրուզյան Ս., Հարցազրույց երաժշտագետ Մանուկ Մանուկյանի հետ, //Նոր Կյանք, Բուխարեստ, 2002, N 7-8

Քոլանջյան Ս., Ա. Գ. Տիրացյան //Էջմիածին, 1974, N 7-8

ԵՊԿ, Դիպլոմային աշխատանք N-47, 1958, -106 էջ

ԵՊԿ-ի արխիվ, Հրաման N 53, հաստատված է 03. 03.1958 թ.

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի արխիվ, Հրաման N 34, 15.04.1959

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի արխիվ, Հրաման N 57, 25.06.1959

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի արխիվ, Հրաման N 13, կետ 2, 16 հունվարի, 1981թ.

Published

2022-10-26

How to Cite

Minasyan Լ., & TIGRANYAN Մ. Ա. (2022). Manuk Manukyan (1927-2010). The Life and Activity. Musical Armenia, 2(61), 136–143. Retrieved from https://yerazhshtakanhayastan.am/index.php/ma/article/view/125