“Stress and music: Overcoming stress through music during the postearthquake years”

Authors

  • Bela Tigrani Hovhannisyan Yerevan State Conservatory

Keywords:

music, stress, psychology, earthquake, art, sound, overcoming

Abstract

Composer, Pedagogue at Gyumri Branch of YSC Bela Tigran Hovhannisyan. - “Stress and music: Overcoming stress through music during the postearthquake years”. The article discusses the role of music in coping with stress. The problems of earthquake survivors were tackled using various techniques, in which music became the engine for the healing process, a means of counteracting the stress, and a factor contributing to healthy everyday life.   

Author Biography

Bela Tigrani Hovhannisyan, Yerevan State Conservatory

(b. 1982, Gyumri) has graduated from the Departments of Composition (prof. A. Satyan's class) and Piano (docent N. Gyozalyan's class) at Gyumri branch of Komitas Yerevan State Conservatory. Since 2009 she is a lecturer at the Gyumri branch of YSC teaching Instrumentation, Organology, Choral Arranging, Music Score Reading, Piano. In 2017 she worked as a Head of the Department of Orchestral Composition at Gyumri Branch of YSC. In 2017-2018 she was coordinating the "Composition" nomination of the ''Renaissance'' International Competition-Festival. In 2017-2020 she was teaching Harmony, Solfeggio at KOHAR Music School. B. Hovhannisyan is the author of ''Rhythm Dictations'' teachers' methodology guide. She is the Grand Prize winner of the international contest-festival. Her works have been performed in Austria, Russia. She has collaborated with the Armenian State Symphony Orchestra, Armenian State Youth Symphony Orchestra, Armenian TV and Radio Jazz-Symphony Orchestra, and Gyumri State Chamber Orchestra. She was awarded the Certificate of Appreciation and Gratitude by the Mayor of Gyumri. B. Hovhannisyan is a member of the Composers Union of the Republic of Armenia.  

References

Բրուտյան Մ. Ա.,Հայ ժողովրդական երաժշտություն, Եր. Լույս, 1983 թ.: Brutyan M. A., Hay zhoghovrdakan yerazhshtutyun, Yer., Luys, 1983 th.

Սելյե Հանս, Սթրես առանց դիսթրեսի, Եր., Հայաստան,1983 թ.,-138 էջ: Selye Hans, Stres arantz distresi, Yer., Hayastan, 1983 th., -138 ejj.

Արամ Խաչատրյան, Նամակներ, Արամ Խաչատրյանի տուն- թանգարան,Եր., Հայաստան, 2017 թ.,- 512 էջ:Aram Khachatryan, Namak ner, Aram Khachatryani tunthangaran, Yer., Hayastan, 2017 th., - 512 ejj.

Պողոսյան Ի.Ա., Երաժշտությունը և երեխայի զարգացումը,Եր.,Ասողիկ, 2008 թ.: Poghosyan I. A.,Yerazhshtuthyun’ev yerekhayi zargatzum’, Yer., Asoghik, 2008 th.

GSR2 “Biofeedback Relaxation System” ë³ ñù: GSR2 “Biofeedback Relaxation System” sarq.

Գարագաշյան Մ., Հոգեբանական նյութեր, Նյու Ջերսի,1998 թ.: Garagashyan M., Hogebanakan nyuther, NyuJersi, 1998 th.

Поваляева М. А., Справочник логопеда., издательство“Феникс”., 2010(Նյութը տրամադրել է լոգոպետ Աննա Օհանյանը):: Povalyжeva M. A., Spravochnik logopeda.,izdatel’stvo “Feniks”., 2010.

Published

2020-11-25

How to Cite

Hovhannisyan Բ. Տ. (2020). “Stress and music: Overcoming stress through music during the postearthquake years”. Musical Armenia, 1(58), 48–53. Retrieved from https://yerazhshtakanhayastan.am/index.php/ma/article/view/172

Most read articles by the same author(s)