Problems of Studying Shirak Folk Songs in the Context of the Features of Musical Folkloristics

Authors

  • Hasmik Paruyr Apinyan Gyumri Branch of YSC

Keywords:

Shirak, folk song, study, tradition, context, interpretation

Abstract

The study of the musical folklore of ethnographic regions is a topical problem of Armenian folklore. Valuable collections, individual studies and articles, published on the basis of works carried out in this field, currently are further expanding the boundaries of musicology, and require new methodological approaches to solving problems, modern methods of comparative analysis, which will lead to new assessments of the musical and artistic phenomenon. The musical folklore of Shirak is one of the richest treasures of Armenian folk music, where many folk songs, instrumental plays and musical compositions preserved in amazing purity have a deep influence of centuries-old antiquity. Many of them still retain their importance, as they are the product of popular artistic thinking. Of course, the origins of many musical works transmitted orally go deep into historical Armenia, in the province of Mush, Alashkert, Karin, etc. Comparative analysis of this extensive material opens up new research perspectives. By comparing the same genre or several variants of the same song, one can certainly trace the development of the genre or, conversely, the process of distortion of a particular song. About two dozen articles and publications by H. Apinyan are devoted to current issues of ceremonial songs of Shirak, musical and historical description of individual villages of the region, features of folk-performing art and instrumentation, some compositional-metric problems of lullaby songs, modern musical problems of Shirak musical folklore.

Author Biography

Hasmik Paruyr Apinyan, Gyumri Branch of YSC

Associate Professor at Gyumri Branch of YSC was one of the founding scientists of the Shirak Center for Armenia Studies of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, she devoted all her professional skills to recording and studying Armenian national music and, in particular, folk and folk-professional musical samples of Shirak. H. Apinyan was also one of the founders of Gyumri Branch of Yerevan Komitas State Conservatory. She coordinated and held all the courses and subjects related to Armenian national music, especially folkloristics. In addition to lectures, she organized and conducted a number of folklore expeditions with the participation of students in various villages of the Shirak region. She was born in Leninakan, in 1957. After graduating from high school she received a brilliant education at the theoretical and musical department of Leninakan Music School named after Kara-Murza, where outstanding musician-educator, composer Azat Shishyan played a significant role in shaping her professional career. In 1983 she graduated from Musicology Department of Yerevan Komitas State Conservatory, studying in the class of musicologist-folklorist, Professor Margarita Brutyan. It was in these years that H. Apinyan chose musical folklore as a profession and dedicated her thesis to one of the complex song genres of Armenian folk art - an almost unexplored lullaby song. Even after graduation H. Apinyan remained a devoted pupil of her teacher, and M. Brutyan always kept track of the accomplishments on her professional path.

References

Բրուտյան Ա., Ռամկական մրմունջներ, Ալեքսանդրապոլ, 1904 թ.:

Ս. Մելիքյան, Ա. Տեր-Ղևոնդյան, Շիրակի երգեր, Թիֆլիս, 1917 թ.:

Ս. Մելիքյան, Գ. Գարդաշյան, Վանա ժողովրդական երգեր, Եր., 1927 թ.:

Թալին (կազմողներ՝ Ա. Փահլևանյան, Ա. Սահակյան), Եր., 1984 թ.:

Ա. Փահլևանյան, Հայրենի երգեր, Եր., 1980 թ.:

Հ. Չոլակյան, Քեսապի ժողովրդական երգարվեստը, Հալեպ, 1980 թ.:

Մ. Մանուկյան, Մարտունու շրջանի ժողովրդական երգեր, Եր., 1997 թ.:

Կոմիտաս, Ազգագրական ժողովածու, հատ. I, Եր., 1935 թ.:

Կոմիտաս, Ազգագրական ժողովածու, հատ. II, Եր., 1950 թ.:

Մելիքյան Ս., Տեր-Ղևոնդյան Ա., Շիրակի երգեր, Թիֆլիս, 1917 թ.:

Կոմիտաս, Հոդվածներ և ուսումնասիրություններ, Եր., 1941 թ.:

Կոմիտաս, Հոդվածներ և ուսումնասիրություններ, Եր., 1941 թ.:

Տիգրանյան Ն., Հոդվածներ, հուշեր, նամակներ, Եր., 1981 թ.:

Բրուտյան Մ., Էջեր հայ քաղաքային կատարողական արվեստի պատմությունից, Եր., 2001 թ.:

Սահակյան Ա., Փահլևանյան Ա., Թալին, ժողովրդական երգերի ժողովածու, Եր., 1984 թ.:

Published

2023-12-27

How to Cite

Apinyan Հ. Պ. (2023). Problems of Studying Shirak Folk Songs in the Context of the Features of Musical Folkloristics. Musical Armenia, (2), 46–50. Retrieved from https://yerazhshtakanhayastan.am/index.php/ma/article/view/221

Issue

Section

Articles