Following the footsteps of the canto "Krunk"

Authors

  • Lusine Rudik Harutyunyan Gyumri Branch of Yerevan State Komitas Conservatory

Keywords:

Song, tagh, krunk (crane), pilgrimage, tradition, Komitas, M. Tumachan

Abstract

Wanderer songs (cantos) hold a special place in Armenian folk music. Since ancient times, they have been close to the hearts of the Armenian people, in which grief and suffering, love and longing for their native land were expressed. The tagh "Krunk" ("Crane") occupies a prominent place in medieval wanderer songs. The free improvisational narration of the latter and the smooth melody in an improvisational form, represent the features of the genre, which embodies an emotional, tragic story that reveals the inner agitation of the author. Thus, the tagh "Krunk" is a work of authorship in all its characteristics. With his high poetic skill and deep emotionality, with rich musical expressiveness, tagh remains the bearer of the inner experience of a wanderer. The article makes the assumption that the tagh "Krunk" bears a certain relationship not only to peasant, urban, but also to spiritual medieval songwriting, taking into account its modal intonation features.

Author Biography

Lusine Rudik Harutyunyan, Gyumri Branch of Yerevan State Komitas Conservatory

Musicologist. Graduated from Yerevan State Conservatory in 2005 (class of N. A. Hayrapetyan). Since 2005 she has been working at the Gyumri branch of Yerevan State Conservatory, and since 2018 - at the Kara-Murza Music School in Gyumri as a Lecturer of musicaltheoretical disciplines. She has presented at Republican and International conferences on Armenian music. She has also authored a number of scientific papers.

References

Մկրաչյան Մ., հայ միջնադարյան պանդխտության տաղեր (XV - XVIII դդ.), Եր., 1979 թ.:

Նազարյան Շ, «Կռունկ» երգը հ նրա պատմությունը, Եր., 1977 թ.:

Քուշնարյան Ք, հայ մոնոդիկ երաժշտության պատմության և տեսության հարցեր, Եր., 2008 թ.:

Հարությունյան Ա, հայ քաղաքային ժողովրդական երգարվեստի երաժշտական ոճական հիմնական տիպերը //հայ ազգագրություն հ բանահյուսություն, հ. 4, Եր., 1973 թ.

/Կոմիաաս, Երկերի ժողովածու /Կազմ.' Ռ. Աթայան, հ. 10, Եր., 2000 թ.:

Թումաճան Մ., հայրենի երգ ու բան, հ.1, Եր., 1972 թ.:

Թումաճան Մ., Հայրենի երգ ու բան, հ.2, Եր., 1983 թ.:

Published

2023-12-27

How to Cite

Harutyunyan Լ. Ռ. (2023). Following the footsteps of the canto "Krunk". Musical Armenia, (2), 99–104. Retrieved from https://yerazhshtakanhayastan.am/index.php/ma/article/view/231

Issue

Section

Articles