Eminent Persons in Yerevan Conservatory. Margarita Harutyunyan

On the 100th Anniversary

Authors

  • Nvard Alexsandr Yeghoyan Gyumri Branch of Yerevan State Komitas Conservatory

Keywords:

Margarita Harutyunyan, Aram Khachaturyan, YSC, Musicology, History of Armenian Music

Abstract

On January 8, 2021, we celebrated the 100th anniversary of Margarita Harutyunyan, musicologist, pedagogue, Honored Art Worker of the Armenian SSR, PhD in Art History, Professor. The contribution of her scientific, educational and social activities is profound within the context of the history of Armenian music and musicology. The range of her academic interests extended from the origins of Armenian music to the development of Armenian academic music tradition at the beginning of the 20th century.
Aram Khachaturian's personality and his immortal works remain central to Margarita Harutyunyan’s publications and writings as a musicologist. She has published two volumes of Aram Khachaturian's Letters, and was one of the founders of the composer's House Museum, thus greatly contributing to Khachaturian studies. As an editor, she has been actively collaborating with Z. Semyonova, S. Gasparyan, G. Tigranov, M. Petrosyan, L. Grigoryan and others. As a correspondent, Margarita Harutyunyan has been cooperating not only with local music magazines, but also with the international publushers, particularly with “Sovetskaya Musika” and “Musikalnaya Zhizn”.
Through her teaching, Margarita Harutyunyan has also made a significant contribution to the formation and training of a new generation of musicians. The talent for the arts within the family continues in the artistic career of Margarita Harutyunyan’s grand-daughter, pianist Eva Harutyunyan.

Author Biography

Nvard Alexsandr Yeghoyan, Gyumri Branch of Yerevan State Komitas Conservatory

In 1994, she graduated from the Department of Musicology at Yerevan State Conservatory (class of M. G. Harutyunyan, professor, PhD in Art History). Since 1998, she has been teaching at the Department of Music Theory at Gyumri branch of Yerevan State Komitas Conservatory. Since 2015, she has been working as an educational coordinator at the Varduhi Art School under the Oyunjyan Charitable Foundation. She has publications in scientific books, magazines, and in the press. She has presented reports at republican and international conferences. She is the author of nearly twenty articles.

References

Բարսամյան Ա. Ա., Հարությունյան Մ. Գ., Սովետահայ երաժշտությունը, ՀՍՍՀ «Գիտելիք» ընկերություն, Եր., 1981 թ.

Գասպարյան Ս., Կոմիտաս, (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ) Խմբագիր` Մ. Գ. Հարությունյան; «Գիտելիք» ընկերություն ՀՍՍՀ, Եր., ՀՍՍՀ Մինիստրների սովետի մամուլի պետական կոմիտեի պոլիգրաֆարդյունաբերության գլխավոր վարչության N 6 տպարան, 1969 թ. Իսահակյան Վ. Ա., Հայրս, Եր., 2000 թ., - 590 էջ

Կոմիտաս, (Մեթոդամատենագիտական նյութերի ժողովածու) /կազմողներ՝ Զ. Հ. Ղազարյան, Մ. Գ. Հարությունյան, Եր., 1984 թ.

Հայ ականավոր երգիչներ, (Մատենագիտական ցանկ) խմբագրակազմ. /Ն. Թեյմուրազյան, Զ. Սեմյոնովա, Մ. Հարությունյան, Մ. Բաբայան, ՀՍՍՀ Ա. Մյասնիկյանի անվ. հանրապետական գրադարան, Նոտային-երաժշտական գրականության բաժին, Եր., 1974 թ.

Հարությունյան Մ. Գ., Հարությունյան Գ. Ա., Տեր-Ղազարյան Զ. Հ., Ա. Խաչատրյան. Նամակներ (1928-1978 թթ.), Եր., Սովետական գրող, 1983 թ.

Հարությունյան Մ. Գ., Տեր-Ղազարյան Զ. Հ., Խաչատրյան Արամ Եղիայի. Նամակներ (1934-1978 թթ.), Եր., Ապոլոն, 1995 թ.

Հարությունյան Մ. Գ., Տեր-Ղազարյան Զ. Հ., Ճանապարհ դեպ Պառնաս, Gradus ad Parnassum, Եր., Հայաստան, 1991 թ.

Հարությունյան Մ. Գ., Ավագյան Է. Ս., Արամ Խաչատրյան, Եր., Սովետական գրող, 1981 թ.

Հարությունյան Մ. Գ., Բարսամյան Ա. Ա., Հայ երաժշտության պատմություն. (Հնագույն շրջանից մինչև մեր օրերը), Եր., Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա, Եր., Նոր դպրոց, 1996 թ., (առաջին հրատարակումը` Եր., 1968 թ.)

Հարությունյան Մ. Գ., Արամ Խաչատրյան. կոմպոզիտորի մասին, Եր., 1962 թ.

Հարությունյան Մ. Գ., Արամ Խաչատրյան, Եր., Սովետական գրող, 1981 թ.

Մարկոսյան Կ. Հ., Հարությունյան Մ. Գ., Գոհար Գալաչյան. Կյանքն ու գործունեությունը, Հայկական թատերական ընկերություն, Եր., 1985 թ.

Նամակներ, հոդվածներ և փաստաթղթեր Մարգարիտ Հարությունյանի անձնական արխիվից

Պետրոսյան Մ., Երեքը հայ դիրիժորներից, /խմբագիր՝ Հարությունյան Մ. Գ., Եր., ՀԹԸ, 1976 թ.

Հարությունյան Մ. Գ., Արամ Խաչատրյանի գեղագիտական սկզբունքները, //Սովետական արվեստ, ամսագիր, #9, 1970 թ., էջ 52

Տիգրան Չուխաճյանի մատենագիտությունը, /կազմողներ՝ Մ. Հարությունյան, Ն. Թեյմուրազյան և Զ. Սեմյոնովա, ՀՍՍՌ Կուլտուրայի մինիստրություն, Եր., 1964 թ.

Арутюнян М. Г., Айкануш Даниэлян, Ер., 1988

Арутюнян М. Г., Армянская ССР, Ер.: Музгиз, 1957, - 118 с.

Григорян Л. А., Виолончельное искусство Армении. Исторический очерк, /редактор - Арутюнян М. Г., М., 1992

Музыка Советской Армении, ред.колл. Р. А. Атаян, М. Г. Арутюнян, Г. Е. Будагян, М., 1960, - 355 с.

Семенова З. Л, Корганов, Василий Давыдович. Статьи, вос­поминания, путевые заметки, биобиблиография; редактор Арутюнян М. Г., Министерство культуры Арм.ССР; Государственная республиканская библиотека им. А. Ф. Мясникяна, Ер., 1968

Тигранов Г. Г., Жизнь отданная искусству., редактор М. Г. Арутюнян, Ер., 1978, - 68 с.

Առավոտ օրաթերթ, 05.05.2021, էջ 7 https:// www.aravot.am /2021/05/05/1188642/ //Aravot 0ratherth

Առավոտ օրաթերթ, 18.10.2021, էջ 7, https://www.aravot. am/2021/10/18/1222969/?fbclid=IwAR1ulDfn9jf1BOxFoLJtte4FIn6rsR7EFFJSHUJF05HXpjs7W13ZtCokJIA

Published

2022-10-26

How to Cite

Yeghoyan Ն. Ա. (2022). Eminent Persons in Yerevan Conservatory. Margarita Harutyunyan: On the 100th Anniversary. Musical Armenia, 2(61), 93–98. Retrieved from https://yerazhshtakanhayastan.am/index.php/ma/article/view/83