Musicians of Gyumri in the Performing Art of Brass Wind Instruments of Armenia

Authors

Keywords:

Brass musical instruments, Leninakan, Gyumri, brass band, traditions

Abstract

With its rich creative potential Gyumri played a significant role in the formation of the brass-wind performing school in Armenia. The traditions of this school in Gyumri were formed in the early 20th century and have continued to exist for more than a hundred years. The activity of representatives of Gyumri musicians is significant not only for the Republic but also abroad. These traditions were passed down from generation to generation, acquiring new qualitative features from year to year, and continue to be the hallmark of the city.

Author Biography

Nvard Alexander Yeghoyan, Gyumri branch of YSC

Musicologist. She graduated from the Department of Musicology, Yerevan State Conservatory in 1994 (class of Prof. PhD in Art History M. G. Harutyunyan). Since 1998, she has been teaching at the Department of Music Theory at Gyumri Branch of Yerevan Conservatory. Since 2015 she has been working as an educational coordinator at Varduhi Art School under the Oyumjyan Charitable Foundation. She has participated in Republican and International conferences. She is author of 20 scientific papers, among them "Prominent Figures of YSC: Margarita Harutyunyan (dedicated to her 100th anniversary)" ("Musical Armenia" 2 (61) 2021).

References

Гумреци, Н.Ф.Тигранов и музыка Востока, Л., 1927.

Գրիգորյան Ա., Դաստիարակության օջախը խաչուղիներում, Գյումրի, 1998 թ.:

Գրիգորյան Ա., Ժորա Վարդանյան, Գյումրի, 2009թ.:

Эфир, Շաբաթաթերթ, 1999, 9 մայիս:

Барсамян А. А., Из истории Ереванской государственной консерватории имени Комитаса., //Երաժշտական Հայաստան, 2 (3), 2000 թ.:

«Լենինականի երաժշտական ստուդիայի մասին»: //Խորհրդային Հայաստան, N192, 23 օգոստոսի, 1927 թ:

Кузьмина А., Из истории музыкальных учебных заведений Армении, /Հայ պրոֆեսիոնալ երաժշտական արվեստը և Գյումրին, գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2007 թ:

https://armeniasputnik.am/20220905/gjumru-dukhavikneri-dukhymisht-teghn-e-pvoghajin-nvagakhmbi-zarmacnvogh-ancjaln-unerkan-47628738.html. հասանելի է 01.10.2022:

Хачикян Г. О., Ряд публикаций, посвященных некоторым духовым музыкальным инструментам в армянской культуре., //Музыкальная Армения, 1 (60) 2021., С 40-47.

Published

2023-12-27

How to Cite

Yeghoyan Ն. Ա. (2023). Musicians of Gyumri in the Performing Art of Brass Wind Instruments of Armenia. Musical Armenia, (2), 32–38. Retrieved from https://yerazhshtakanhayastan.am/index.php/ma/article/view/219

Issue

Section

Articles